fbpx

Centar za životnu sredinu je tokom prethodne tri godine kroz projekat „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, BiH“ proveo niz aktivnosti s ciljem doprinosa zaštiti ovih rijeka te ukazao na njihov jedinstven biodiverzitet i potencijale za razvoj lokalnih zajednica. Iako projekat završava, aktivnosti na zaštiti ovih rijeka na kojima su planirani brojni štetni pojekti će se nastaviti.

Izvor: Saopštenje

„U okviru ovog projekta pokrenuli smo i inicijativu za zaštitu Bunskih kanala koji su krški fenomen i vrijedan geološko-hidrološki dio ekosistema šireg područja. Poseban značaj ovom području daju brojne endemske i rijetke vrste, koje su na Crvenoj listi faune te Crvenoj listi flore FBiH, kao i vrste od međunarodnog značaja obuhvaćene Crvenom listom IUCN-a, te dodacima Direktiva o staništima i pticama. Zagovaranje zaštite ovog područja će se nastaviti, jer su zaštićena područja važna, kako za očuvanje biljnih i životinjskih vrsta te njihovih staništa, tako i za razvoj lokalnih zajednica unutar i oko kojih se nalaze, jer doprinose prosperitetu i mogu ekonomski obogatiti kraj u kojem se nalaze“, istakla je Dragana Kovačić Jošić, koordinatorica projekta u Centru za životnu sredinu.

Foto baza

Tokom trajanja projekta provedena su terenska istraživanja biodiverziteta s ciljem prikupljanja podataka o prisustvu i rasprostranjenosti endemskih, ugroženih i zaštićenih vrsta, kao i vrsta od međunarodnog značaja, ali i podataka o ugroženosti biodiverziteta. Snimljen je i kraći video pod nazivom „4 žile kucavice Neretve“, u kojem su na informativno-edukativni način prikazani rezultati ovih istraživanja. Istraživači i istraživačice su iskazali svoje mišljenje i istakli važnost očuvanja i zaštite istraživanih lokaliteta, ali i skrenuli pažnju na pritiske na biodiverzitet koje su identifikovani na ovom području.

Rezultati istraživanja sumirani su i u publikaciji „Biodiverzitet Bune, Bunice, Bregave i Trebižata – Istraživanje biodiverziteta i identifikacija problema“ koja je promovisana u Banjoj Luci, Sarajevu i Mostaru.

U lokalnim zajednicama uz navedene pritoke Neretve održane su konsultativne radionice, u kojima su učestvovale sve zainteresovane strane (prvenstveno lokalno stanovništvo koje živi u blizini ovih lokaliteta i koristi rijeke kao centralnu tačku svojih aktivnosti). Razgovarano je o problemima koji dovode do narušavanja normalnog stanja ovih rijeka, o načinima na koji oni koriste ovu rijeku, šta oni smatraju da je najvažnije da se zaštiti, ali i o tome šta smatraju da će se promijeniti zaštitom ovog područja i kakve bi to posljedice imalo za njih. Pored toga, kontinuirano su tokom trajanja projekta održavani sastanci sa donosiocima odluka i lokalnim organizacijama.

Projekat „Koraci ka zaštiti pritoka Neretve: Buna, Bunica, Bregava i Trebižat, BiH“ realizovan je uz podršku fondacije Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF).

Napiši komentar