fbpx

Fondacija  “Lara” iz Bijeljine izražava duboku zabrinutost i osuđuje Rješenje Okružnog suda u Bijeljini od 01. aprila kojim su optuženi za djela obljube nad djetetom mlađim od 15 godina i  upoznavanja djece sa pornografijom, V.S. i N.K. iz Lopara, pušteni na slobodu.

Izvor: Saopštenje

Pred Okružnim sudom u Bijeljini u toku je suđenje protiv njih zbog navedenog krivičnog djela i glavni pretres je u završnoj fazi. Optuženi su se nalazili u pritvoru od početka istrage a pritvor je produžen nakon potvrđivanja optužnice 18. septembra 2019. godine, a potom je produžavan svaka dva mjeseca. Vrhovni sud Republike Srpske je Rješenjem od 27. marta 2020. godine ukinuo rješenje Okružnog suda o produženju pritvora i vratio predmet na ponovno razmatranje, nakon čega je Vijeće Okružnog suda odlučilo da optužene pusti na slobodu.

Podrži eTrafiku

“Odluke Okružnog i Vrhovnog suda pokazuju dramatično nerazumijevanje prava i pravde i potpuno tehnokratski a ne humanistički pristup u primjeni i razumijevanju pravnih normi i uloge pravosuđa. Optuženi su počinili dva izrazito teška seksualna zločina prema djetetu koja ukazuju da se radi o sociopatskim ličnostima što ih svrstava u rang kriminalnih struktura koje se nazivaju pedofilima. Prema seksualnim prestupnicima u cijelom svijetu, kao i u Republici Srpskoj, traže se rješenja trajnije kontrole kako bi bili spriječeni u daljem činjenju i ponavljanju krivičnih djela o čemu je svaki nosilac sudijske funkcije upoznat, ili bi trebalo da bude. I stoga je svaki sudija obavezan da duboko razmisli o društvenoj opasnosti kada počinioce ovih djela pušta na slobodu, bez ikakvih mjera obezbjeđenja koja Zakon o krivičnom postupku propisuje”, ističe tim Lare.

U obrazloženju Rješenja, Okružni sud navodi da nije bilo nikakve reakcije javnosti na  izvršena djela dok su optuženi bili u pritvoru što Fondacija smatra apsurdnim opravdanjem jer javnost i zajednica i nisu imali razloga da reaguju u situaciji kada su službe za provođenje zakona na pravilan način radile svoj posao.

Fondacija “Lara” smatra da je drugi poražavajući razlog u obrazloženju Suda argument da „oštećena više ne živi u mjestu gdje je djelo počinjeno“ jer podržava cijeli korpus društvenih predrasuda i ponašanja koji doprinose da se u situacijama seksualnih zločina kažnjavaju žrtve a počinioci amnestiraju. Dijete, žrtva navedenog seksualnog zločina nalazi se u jednoj od sigurnih kuća u Republici Srpskoj i bori se za šansu da nastavi život.

“Fondacija ‘Lara’ kao organizacija koja se bavi zaštitom ljudskih prava vjeruje u sistem i zalaže se za poštivanje pravnih normi i međunarodnog prava. Želimo vjerovati da će Tužilaštvo reagovati i uložiti žalbu i da će sudovi ponovo razmotriti svoju odluku i donijeti ispravno rješenje. Važno je znati da seksualno nasilje prema ženama u našoj zemlji spada u vrstu zločina koja je pod najvećom stigmom i da su tamne brojke ovoga kriminala ogromne. Žrtve seksualnog nasilja, uglavnom žene i djeca, rijetko ovaj zločin uopšte i prijavljuju jer ne mogu da se izbore sa sekundarnom viktimizacijom koju prolaze tokom istrage i sudskog postupka. Svi nosioci pravosudnih funkcija obavezni su u ovom, kao i u svakom drugom slučaju procijeniti kako će se nakon izlaska optuženih iz pritvora osjećati druge osobe pogođenje ovim zločinom. Želimo vjerovati da u sistemu pravosuđa postoji dovoljno sudija i tužilaca koji razumiju položaj žrtava i prirodu seksualnih zločina a posebno seksualnog nasilja prema ženama”, navodi se u saopštenju Fondacije.

Napiši komentar