fbpx

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine više od tri godine drži u ladici krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra finansija Republike Srpske i novoizabranog predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije i to zbog krivičnog djela odbijanja izvršenja odluke Ustavnog suda BiH, saznaje Moja Hercegovina.

Prijava protiv Tegeltije koji bi u narednom periodu trebao voditi Savjet ministara BiH, podnesena je još 24. oktobra 2016. godine, nakon što je Ministarstvo finansija Republike Srpske njegovom odlukom, kao tadašnjeg resornog ministra, odbilo isplatiti novac građanima po hitnom postupku kako je to naredio Ustavni sud BiH, a koji su imali pravosnažne presude protiv Republike Srpske zbog gubitka najmilijih tokom ratnih sukoba u BiH.

Predmet protiv Tegeltije u Tužilaštvu BiH zaveden je pod brojem T20 0 KTN 0013054 16 a postupajući tužilac je Maja Ilić Stupar.

Foto baza

Odgovor iz Tužilaštva BiH u kojoj fazi je rad po prijavi protiv Tegeltije nismo dobili.

U konkretnom slučaju koji je okončan krivičnom prijavom radilo se o tužbama protiv Republike Srpske među kojima je i tužba Stake i Mire Crnčević iz Banjaluke, majke, odnosno sestre palog borca Vojske Republike Srpske Mladena Crnčevića.

Pravosudne institucije Republike Srpske su još 2009. dale konačnu riječ kada je u pitanju tužba Crnčevićevih i po ovoj tužbi Vlada RS, odnosno Ministarstvo finansija RS trebali su isplatiti odštetu u iznosu od 21.000 maraka.

Od 2009. do danas prošlo je 10 godina, ali Crnčevići nisu vidjeli ni feninga.

O slučaju Crnčević raspravljao je i Ustavni sud BiH koji je još 2015. godine naredio Vladi RS, odnosno Ministarstvu finansija da „u što kraćem roku“ isplati novac ovim porodicama, ali ni to nije učinjeno.

Ne samo da nije učinjeno „u što kraćem roku“, već je prema prvoj odluci resornog ministarstva isplata Crnčevićima trebala biti 2028. godine?!

Pravni zastupnik porodice Crnčević, banjalučki advokat Predrag Herbez istakao je da su i Staka i njena ćerka teško bolesne te da je pitanje da li će uopšte dočekati isplatu novca koji im sa pravom pripada.

Zanimljivo je da je dvije godine nakon podnesene prijave protiv Zorana Tegeltije, Ministarstvo finansija Republike Srpske pomjerilo rok za isplatu na 2022. godinu, ali ni taj rok kako ističe Herbez nikako nije u skladu sa presudom Ustavnog suda BiH.

Kada Ustavni sud kaže najkraći razumni rok, to je prema Evropskom sudu pravde period od maksimalno dvije godine. Preciznije rečeno, novac je Crnčevićima trebao biti isplaćen 2017. godine. Međutim, kada je postalo jasno da Ministarstvo finansija RS, konkretno tadašnji ministar Zoran Tegeltija odbija da isplati u razumnom roku ova sredstva u skladu sa zakonom sam podnio krivičnu prijavu, odnosno izvještaj Tužilaštvu BiH zbog očiglednog odbijanja izvršenja odluke Ustavnog suda BiH, a što je krivično djelo. Ništa po ovoj prijavi do danas nije urađeno, jer nikakvu obavijest o tome nisam dobio, čak ni da je obustavljena, niti uopšte u kojoj fazi je rad po ovoj prijavi – objasnio je banjalučki advokat Herbez.

Odluka Ustavnog suda BiH

Odlukom Ustavnog suda BiH broj AP- 536/15 na sjednici održanoj 30. juna 2015. godine (op.aut. šest godina nakon što je donesena pravosnažna presuda) pred sudom u Republici Srpskojdonesena je odluka o dopustivosti i meritumu kojom je između ostalih apelanata usvojena apelacija Stake i Mire Crnčević na način da je pod tačkom 43 navedeno: „Ustavni sud BiH je u citiranoj Odluci broj AP 1402/09 naložio Vladi Republike Srpske da izvrši svoje ustavne obaveze i obezbijedi poštovanje ljudskih prava tako što će preduzeti odgovarajuće mjere s ciljem da apelanti i ostali povjerioci koji posjeduju izvršne sudske odluke na teret budžetskih sredstava Republike Srpske naplate svoja potraživanja u što kraćem roku“.

Prema navodima iz odluke Ustavnog suda BiH utvrđena je povreda prava na pravično suđenje.

„Ova odluka se dostavlja Vladi Republike Srpske koja je dužna da izvrši svoje ustavne obaveze i obezbijedi poštivanje ljudskih prava tako što će preduzeti odgovarajuće mjere s ciljem da apelanti (njih 40) i ostali povjerioci koji posjeduju izvršne sudske odluke na teret budžetskih sredstava Republike Srpske naplate svoja potraživanja….Ustavni sud BiH je naložio Vladi Republike Srpske da izvrši svoje ustavne obaveze i obezbjedi poštivanje ljudskih prava tako što će preduzeti odgovarajuće mjere da apelanti koji posjeduju izvršne sudske odluke na teret budžetskih sredstava Republike Srpske naplate svoja potraživanja u što kraćem roku“.

Rok isplate 2028. godine

Nakon ove odluke Ustavnog suda BiH, banjalučki advokat Predrag Herbez podnosi zahtjev Ministarstvu finansija RS 27. maja 2016. godine za postupanjem po predmetnoj presudi Ustavnog suda BiH s obzirom da je već prošlo godinu dana od njenog donošenja.

Međutim, tadašnji ministar Zoran Tegeltija je svojim aktom broj 06.08/017-2180-1/16 od 13. juna 2016. godine odgovorio: „Prema pomenutim kriterijima, predmeti za koje se vi interesujete bi trebali doći na red za isplatu u gotovini u 2028. Godini – izvršno rješenje broj 71-0-I-067069-09-I od 10. decembra 2009. tražilaca izvršenja Stake i Mire Crnčević“.

Ovakvo obrazloženje ministra, ističe Herbez za MojuHercegovinu, nema apsolutno nikakvo razumno i pravno objašnjenje.

Tim prije što rok od 12, odnosno 13 godina (op. aut. od odluke Ustavnog suda) ne može predstavljati „kraći rok“ kako je navedeno u pomenutoj odluci Ustavnog suda BiH. Na ovaj način se svjesno onemogućava izvršenje odluke Ustavnog suda BiH, jer je Staka Crnčević rođena 1933. godine, a njena ćerka Mira 1957. i oduzeta joj je poslovna sposobnost zbog višestrukih zdravstvenih oštećenja“, objasnio je naš sagovornik, a što je navedeno i u prijavi protiv Zorana Tegeltije.

Prekršen Krivični zakon BiH

Da je prijava pravnog zastupnika Crnčevića advokata Predraga Herbeza opravdana pokazuje i član 239. Krivičnog zakona BiH. Naime, ovim članom je propisano sljedeće: „Službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama entiteta ili institucijama Brčko Distrikta BiH, koje odbije da izvrši konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda BiH, Suda BiH, ili Doma za ljudska prava ili sprječava da se takva odluka izvrši, ili na drugi način onemogućava njeno izvršenje, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“.

Zanimljivo je da je nakon podnesene prijave, Ministarstvo finansija Republike Srpske pomjerilo rok za isplatu na 2022. godinu, ali ni taj rok kako je objasnio Herbez nije u skladu sa odlukom Ustavnog suda BiH.

Međutim, advokat Herbez objašnjava da promjena plana i pomjeranje datuma isplate ništa ne mijenjaju kako u podnesenoj prijavi

Tužilaštvu, tako i u pogledu nepostupanja po presudi Ustavnog suda BiH.

„Naime, razuman rok za postupanje po presudi je dvije godine, a prema zauzetom stanovištu Evropskog suda za ljudska prava u predmetima istog ili sličnog sadržaja, tako da je Ministarstvo finansija bilo u obavezi da po predmetnoj presudi postupi najkasnije do kraja 2017. Prema tome, suština podnesenog Izvještaja Tužilaštvu BiH je nepostupanje po presudi Ustavnog suda BiH, a što je krivično djelo“, zaključio je Herbez.

Tužilaštvo BiH rak-rana pravosudnog sistema

Banjalučki advokat Predrag Herbez izjavio je da je pravno i moralno nedopustivo da postupajući tužilac Tužilaštva BiH pune tri godine ne postupa po podnesenoj prijavi, a da za svoj nerad prima platu.

Ovo je očiti primjer da je Tužilaštvo BiH rak-rana ne samo pravosudnog sistema BiH, već i društva u kojem živimo, jer ovakvim postupanjem Tužilaštva šalje se jasna poruka da svi nismo jednaki pred zakonom. Prema mome mišljenju, u Tužilaštvu BiH, kao i u cjelokupnom pravosudnom sistemu je negativna selekcija, slijedom čega je i izgubljeno povjerenje građana u pravosudne institucije ove zemlje. Sve dok tužioci i sudije ne budu odgovarali za svoj nerad, neće biti napretka u pravosudnom sistemu, a neće, jer su nažalost zaštićene kao svete životinje u Indiji, sve pod pokroviteljstvom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH“, zaključio je advokat Herbez.

advokat Predrag Herbez

RS mora isplatiti stotine miliona maraka

U Ministarstvu finansija RS odlaganje isplate pravdaju Zakonom o unutrašnjem dugu RS gdje su slučajevi poput Crnčevića kategorisani kao ratna šteta.

Inače, ukupan iznos koji Srpska mora isplatiti na osnovu ovih i sličnih predmeta dosegao je cifru od nevjerovatnih 600 miliona maraka.

Dana 15. septembra 2016. godine Republika Srpska je donijela novi plan izmirenja za isplatu ratne štete na predviđeni rok od 13 godina kako bi implementirala generalne mjere iz presude Evropskog suda za ljudska prava u sličnom predmetu.

„Komitet ministara Savjeta Evrope koji prati provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava smatra da revidirani plan izmirenja od 15. septembra 2016. godine pruža globalno rješenje problema neizvršavanja odluka domaćih sudova koji se odnose na ratnu štetu. Odnosno, ovim planom izmirenja je postignuta ravnoteža između javnog interesa i interesa pojedinaca koji imaju potraživanja po osnovu ratne štete, tako da pod ovim uslovima nema kršenja ljudskih prava po Konvenciji. S tim u vezi, Sud je pristupio skidanju oko 400 predmetnih aplikacija sa liste svojih predmeta, jer isti smatra da je to opravdano, imajući u vidu izmjene koje je izvršila Republika Srpska, a posebno okolnosti koje se odnose na način i dinamiku implementacije predmetnog plana izmirenja. Imajući u vidu navedeno, predmeti Staka Crnčević i drugi, po novom akcionom planu dolaze na red za isplatu u gotovini 2022. Godine“, stav je Ministarstva finansija Republike Srpske.

MojaHercegovina

Napiši komentar