fbpx

BH Pošte reaguju na tekst pod naslovom “Niz afera direktora BH Pošte: Da li je Tužilaštvo Kantona Sarajevo amnestiralo Mirsada Mujića”, koji je eTrafika prenijela sa portala Tačno.net.

Kako tvrde, u tekstu su navedene neistine koje se odnose na poslovne aktivnosti ovog preduzeća i njegovog direktora:

Navodi o krivičnoj prijavi

Povucite zakon kojim se kriminalizuju kleveta i uvreda

U vezi navoda koji se odnose na krivičnu prijavu koju je dostavio Ibrahim Bećirbegović koji je konkurisao za radno mjesto člana Uprave “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, i to na tri pozicije: na poziciju Generalnog direktora, Izvršnog direktora Sektora za razvoj i informacioni sistem, kao i poziciju Izvršnog direktora Sektora za poštanski promet, u konkursnoj procedure završenoj početkom 2016. godine, što je vjerovatno jedan od razloga podnošenja krivične prijave jer nije izabran niti na jednu od navedenih pozicija, a zbog navodnog krivotvorenja isprave i to isprave koja je potpisana od strane Mujić Mirsada kao učesnika u konkursu. Naglašava se da je u pitanju izjava Mujić Mirsada čiji je potpis ovjeren kod nadležne službe Općine i koja predstavlja javnu ispravu dok se drugačije ne dokaže u zakonom propisanoj proceduri.  Ukazuje se da krivičnu prijavu može podnijeti svaki građanin Bosne i Hercegovine, a prijava se razmatra u zakonom propisanoj procedure i s tim u vezi, odluku će donijeti nadležni organi Tužilaštva i Suda. Međutim, s tim u vezi ukazuje da je podnosilac prijave pokrenuo i sudski parnični postupak za poništenje odluka iz te konkursne procedure i taj sudski postupak je još uvijek u toku, pa iz tih razloga u ovom zahtjevu ukazujemo i na potrebu objave ovog dijela teksta do konačne odluke nadležnih organa.

Ujedno skrećemo pažnju da su na vašim portalima objavljeni lični podaci gospodina Mirsada Mujića, objavom pomenute Izjave,  što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, za što je predviđena novčana kazna od 10.000 KM do 100.000 KM za svako lice – kontrola koji  obrađuje lične podatke bez saglasnosti nosioca podatka, te što može biti takođe predmet odlučivanja nadležnih organa.

Činjenice u vezi finansiranjem izdavačke kuće “Simurg media”

Poslovni prostor objekta “JP BH POŠTA” izdat je firmi “Simurg media” u zakup u skladu sa tržišim uslovima  po provedenoj proceduri i općim aktima Društva,a  koji se odnose na zakup i kupovinu poslovnih prostora u “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, te je shodno tome zaključen Ugovor o zakupu. Dakle, ne radi se o finansiranju tog pravnog lica, već ugovorenom poslovnom odnosu u zakupu poslovnih prostorija sa kojima je “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo zaključila ugovor sa “Simurg media”, a zakupac uredno plaća svoju zakupninu za ugovorenu površinu zakupljenog poslovnog prostora u zgradi koja se nalazi na području Općine Novo Sarajevo, naselje Dolac Malta.

Navodi o kupovini zgrade za potrebe glavnog poštanskog centra u Vogošći

U vezi navoda o namjeni kupovine poslovnog prostora u Vogošći, ukazuje se da je putem nadležnih službi “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo sačinjen „Investicioni Elaborat o rješavanju problema nedostataka prostora u Glavnom poštanskom centru putem izgradnje novog ili kupovine postojećeg objekta“, koji su podržali svi organi Uprave Društva, te je procedura oko realizacije ove poslovne aktivnosti u toku, uvažavajući stvarne tehnološke potrebe, a shodno pravilima i općim aktima Društva. U skladu sa navedenim planirana su sredstva za 2019 godinu za predmetnu investiciju. Takođe napominjemo da je i Sindikat BH Pošte podržao ovu poslovnu inicijativu i smatra je opravdanom. Saglasnost svih organizacionih jedinica proističe iz činjenice da svakodnevno evidentan trend rasta usluga BH Pošte a riječ je o poštanskim pošiljkama i robama različitih gabarita za koje je postojeći dostavni i skladišni prostor nedovoljan. Napominjemo takođe da svi poštanski operateri u okruženju imaju odgovarajuće opremljene poštanske centre za pružanje poštanskih usluga shodno dostignutom razvoju poštanskog prometa, osim „JP BH POŠTA“ koja cijeneći dostignuti obim poštanskih usluga nema takvog centra, nego raspolaže sa prijeratnim kapacitetima.

Nakon provođenja procedura razmatranja „Investicionog Elaborata i pribavljanja svih potrebnih saglasnosti unutar Društva, pristupit će se donošenju potrebne odluke za realizaciju ove investicije.

Korištenje poslovnog prostora u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo
u Cazinu od strane SDA stranke 

Poslovni prostori u vlasništvu „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo koji ne služe za obavljanje osnovne djelatnosti Društva, se u cilju racionalnijeg korištenja istih, izdaju u zakup zainteresiranim pravnim ili fizičkim licima. Shodno navedenom svim zainteresovanim pravnim ili fizičkim licima, pa i političkim strankama (vladajućim i opozicionim bez obzira na poziciju), koja su iskazale interes za zakup poslovnog prostora izdavani su prostori po osnovu ugovora o zakupu kojim su decidno utvrđeni uslovi zakupa (period, trajanje zakupa, ugovorena zakupnina po 1 m2, rokovi uplate zakupnine I druga pitanja u skladu sa važećim propisima i aktima društva). Protiv svih zakupaca koji nisu

izvršavali ugovorene obaveze plaćanja zakupnina pokrenuti su sudski postupci za naplatu te vrste duga kao očekivanog prihoda BH Pošte. Između ostalih, pokrenuti su sudski postupci protiv SDA stranke za neplaćanje zakupnina za poslovne prostore “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, zakupljene poslovne prostore na području Unsko-sanskog kantona, odnosno u gradu Cazin. Do sada u tim sudskim sporovima, donesene su sljedeće Presude nadležnog suda u Cazinu u korist “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo kao tužitelja, i to:

 • br: 17 0 Mals 06853 15 Kom od 26.01.2018. godine,
 • br: 17 0 Mals 069281 15 Mals od 09.04.2018. godine,
 • br: 17 0 Mals 064199 15 Kom od 17.03.2015. godine,
 • br: 17 0 Ps 061559 14 Ps od 12.11.2014. godine,
 • br: 17 0 Ps 018485 16 Ps od 19.05.2017. godine,
 • br: 17 0 Mals 071327 15 Kom od 18.07.2017. godine,
 • br: 17 0 Mals 072433 15 Mals od 18.11.2016. godine,
 • br: 17 0 Mals 065962 15 Kom od 30.04.2015. godine,
 • br: 17 0 Mals 72405 15 Kom od 10.01.2017. godine,
 • 17 0 Mals 7304 15 Kom od 07.10.2015. godine,
 • 17 0 Mals 087822 17 Kom od 27.10.2017. godine.

Napominjemo da je riječ o sudskim postupcima koji su pokrenuti još 2003 godine pa nadalje i koji se kontinuirano vode zavisno od konstatovanog dugovanja. Po pravosnažnim i konačnim sudskim odlukama podneseni su i u konkretnim predmetima kao i u svim ostalim, prijedlozi za izvršenje sudskih odluka i donesena Rješenja o izvršenju.

Održavanje sistema IMPIKA

Održavanje sistema IMPIKA vršeno je na osnovu provedenih procedura i općih akata Društva,a na osnovu zahtjeva organizacione jedinice u čijoj nadležnosti je navedena oprema, i  u skladu sa propisima i odredbama Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim aktima o čemu je detaljna informacija i dokumentacija dostavljena nadležnim organima.

Nadamo se da smo Vam ovim informacijama pomogli u pravovaljanom informisanju javnosti, što nam je u interesu kao javnom servisu građana i u interesu održavanja dobrog poslovnog imidža koji je „JP BH POŠTA“ d.o.o.o Sarajevo izgradilo.

Ukoliko se nastavi sa objavom neistinitih informacija bićemo prinuđeni tražiti zaštitu svojih prava i ugleda na zakonom propisan način.

Niz afera direktora BH Pošte: Je li Mirsad Mujić amnestiran od strane Tužilaštva KS?

Napiši komentar