fbpx

Vlada Republike Srpske je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru (Nacrt) kojim se kao prekršaj javnog reda i mira predviđa „neovlašćeno fotografisanje ili snimanje kojim se ometa službenik dok vrši svoje dužnosti“. Nacrt je pripremilo Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (MUP RS), a njegova objava izazvala je kritike u novinarskoj zajednici, kao i u dobrom dijelu javnosti koja smatra da se na taj način sužavaju građanske slobode.

Izvor: Saopštenje

Transparency International u BiH (TI BiH) u komentaru koji je dostavio MUP-u RS poziva ministarstvo da povuče sporni Nacrt na doradu jer predloženo rješenje je nedovoljno određeno, moglo bi izazvati nejasnoće pri primjeni, i predstavljati povod za primjenu represivnih mjera. MUP RS u svom prijedlogu ne precizira tačno šta predstavlja ometanje službenog lica dok vrši službene dužnosti, a istovremeno se za neovlašćeno fotografisanje kojima se ometa službeno lice predviđa i kazna zatvora.

Foto baza

TI BiH je mišljenja da ne postoji obrazloženje kojim se može opravdati propisivanje prekršaja za fotografisanje ili snimanje službenih lica, bez obzira što se to pokušava predstaviti kao zaštita službenog lica dok vrši svoje dužnosti. Neodređena zakonska odredba, koja propisuje uz to kaznu zatvora, put je ka ozakonjenju represije.

“Ovdje se pojam ‘neovlaščeno’ pojavljuje kao kvalifikativ uz radnju izvršenja kojim se traži da je došlo do npr. sačinjavanja video snimka bez pristanka lica koje se snima i uz osjetno zadiranje u privatni život snimljenog lica. Iako se radi o drugačijoj vrsti protivpravnosti iz ovog se izvodi da se pojam neovlašćeno vezuje za snimanje bez pristanka trećeg lica i uz zadiranje u nečiju privatnu sferu. Kod ovdje spornog prekršaja postavlja se pitanje šta će se smatrati neovlaštenim snimanjem ili fotografisanjem jer predlagač/obrađivač propisa vezuje sada neovlašćeno fotografisanje i snimanje za ometanje službenika dok vrši svoje dužnosti. Prema mišljenju naše organizacije sporna odredba kao takva je odviše nejasna, ostavlja prostor za različita tumačenja, te nisu ispoštovana pravila normativne tehnike kojima se zahtijeva preciznost i jasnoća, posebice kod odredaba kojima
se povlači pitanje kaznene odgovornosti (prekršajne ili krivične)”, naveo je TI BiH u svom komentaru na Nacrt zakona, poslatom MUP-u RS.

Kako se dalje u komentaru navodi, TI BiH smatra da bi ova izmjena zakona negativno uticala na uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, kao što su pravo na slobodu izražavanja, okupljanja, kretanja i slično.

“Recimo, fotografisanje ili snimanje policijskih službenika na javnim okupljanjima smatra se demokratskim standardom prema Smjernicama o slobodi okupljanja koje je pripremio OSCE/ODIHR, Savjet Evrope/Venecijanska komisija. Smjernice su ovdje nedvosmisleno jasne: ‘Fotografisanje ili video snimanje policijskih akcija od strane učesnika ili trećih lica ne treba sprečavati, a svaki zahtjev da se predaju snimci ili digitalno sačuvane fotografije ili snimci organima za provođenje zakona trebaju biti predmet prethodne sudske odluke.’ Zbog svega navednog pozivamo Vas da povučete član 4. Nacrta, te da ne pristupite izmjenama člana 24. Zakona o javnom redu i miru na gore opisan način”, ističe TI BiH.

Napiši komentar